Gebruikervoorwaarden voor HoveniersU kunt uw modeltuinen regiseren via het paneel.
Hoveniers deelname voorwaarden bij www.modeltuinen.nl.
Bij deelname en/of gebruik van www.modeltuinen.nl gaat u onvoorwaardelijk akkoord met onderstaande voorwaarden.
Deze overeenkomst heeft betrekking op twee partijen namelijk:
1. De beheerder van de internetsite www.modeltuinen.nl en het bedrijf waar de site in eigendom is, hierna te noemen “Beheerder”.
2. Elke fysieke persoon en/of rechtspersoon die gebruik maakt van deze site die optreedt als gemachtigde van een Hoveniersbedrijf en/of Tuinarchitekt dat is ingeschreven als deelnemend bedrijf bij www.modeltuinen.nl, hierna te noemen “Deelnemer”.
art. 01 Wat wij voor u kunnen betekenen:
a. Een duidelijke en neutrale locatie op internet waar bezoekers uw modeltuinen en die van vele andere deelnemers kunnen bekijken en naar hartelust kunnen snuffelen waardoor de hovenier gevonden kan worden die aansluit bij de stijl en smaak van de bezoeker.
b. Uw voordeel hierin is dat u alleen door bezoekers geselecteerd wordt op basis van stijl en ontwerp en dus niet op basis van prijs of contract, hierdoor hoeft u dus niet de “goedkoopste” te zijn maar wel het “beste” passende bedrijf bij die specifieke klant. Prijsvechters zullen er dus niets mee opschieten om zich bij www.modeltuinen.nl in te schrijven omdat prijs hier niet tot de selectiemethode behoort. Bezoekers die u selecteren zullen omdat ze voor uw specifieke stijl hebben gekozen in het algemeen ook minder geinteresseerd zijn in de laagste prijs.
C. Het maandelijkse abonnement bedraagt 35,00 euro excl.btw p./mnd. Dit bedrag wordt in de loop van de betreffende maand via automatische incasso geind.
d. Bezoekers kunnen de modeltuinen selecteren in hun provincie of de aangrenzende provincies waardoor de bezoekers binnen een redelijke afstand van uw bedrijf wonen. De meesten van u hebben er immers geen belang bij om vanuit
b.v. Zeeland een klant in Friesland aan te nemen. (natuurlijk is dit wel mogelijk omdat de klant ook voor heel Nederland kan kiezen.)
e. Onbeperkt aantal modeltuinen van elk vijf foto’s met uw eigen tekst bij elke foto is standaard in het abonnement inbegrepen. U kunt ervoor kiezen om meer tuinen te plaatsen, dit brengt geen verdere kosten met zich mee. Dit extra aantal tuinen op verzoek is onbeperkt. U dient wel per Email of de contactknop onder paneel aan te geven over hoeveel tuinruimtes u wilt beschikken, dit aantal zullen wij dan aan u toekennen.
f. Elke modeltuin mag u plaatsen in een rubriek naar keuze.
g. U kan ook het eigen bedrijfslogo in JPG formaat uploaden (dit is niet verplicht) waarna deze volautomatisch opvallend boven elk van de eigen tuinen zal worden geplaatst wanneer een bezoeker ervoor kiest uw modeltuin te bekijken. We raden aan om een logo JPG bestand ter grootte van 50 kb tot 500 kb te gebruiken. Wanneer u uw logo up-load geeft u tevens onvoorwaardelijk toestemming aan ons, om uw bedrijfslogo te gebruiken in onze communicatie naar derden en al onze andere eventuele marketing, zodat we op die manier onze diversiteit kunnen aantonen van onze Hoveniersbedrijf leden. U kunt ons ook laten weten dat u niet wilt dat wij uw logo gebruiken voor deze communicatie aan derden en/of marketing. Wij zullen uw wens dan respecteren.
h. Elke tuin heeft een Masterfoto, deze foto zal gebruikt worden in de zoekresultaten van de bezoeker, het is dus in uw eigen belang om de mooiste foto van de modeltuin als Masterfoto in te stellen. Dit is de eerste foto van elke tuin.
i. De beheerder van de site zal deze promoten onder de doelgroep via
verschillende mogelijkheden. Hier zullen wij een actief beleid in voeren waarbij we behalve algemene reclame voeren, ook een gerichte reclame op consumenten die tot uw doelgroep kunnen behoren.
j. Wanneer u tuinfoto’s up-load naar de website, geeft u tevens onvoorwaardelijke toestemming aan www.Modeltuinen.nl om deze foto’s te gebruiken voor marketing doeleinden in de breedste zin van het woord. Wanneer u dit niet wilt, kunt u dit altijd per E-mail aangeven. Wij zullen die wens dan respecteren.
k. Aangezien andere personen hun fotomateriaal en teksten op onze website plaatsen kan de Beheerder niet verantwoordelijk worden gehouden voor ongepaste foto’s en/of teksten en/of foto’s van tuinen die zonder toestemming van de eigenaar, door de Hovenier geplaatst zijn. De Beheerder accepteert hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Wel, zou de Beheerder het graag van u vernemen via de contactknop, waar u iets op onze site gevonden hebt wat niet passend is, zodat wij actie kunnen ondernemen tegen deze Hovenier, wanneer de Beheerder eveneens van mening is dat deze teksten en/of foto’s niet op onze site thuishoren, zullen wij deze ogenblikkelijk verwijderen. Bij voorbaat dank voor uw medewerking op dit punt.
art. 02 De kosten van deelname aan www.modeltuinen.nl zullen uit een maandelijks abonnement bestaan van 35,00 euro excl.btw p./mnd. Hier komen geen extra kosten bij.
art. 03 Elke deelnemer die zijn gegevens achterlaat om ingeschreven te worden doet dit naar eerlijkheid en juistheid, ook wanneer een deelnemer zijn gegevens naderhand wijzigt. De beheerder behoudt zich het recht voor om de gegevens via de wettelijk toegestane mogelijkheden te controleren op echtheid. Wanneer de gegevens niet correct blijken te zijn behoudt de Beheerder zich het recht voor om een account op non-actief te stellen of te verwijderen.
art. 04 Een Deelnemer mag nooit foto’s of teksten van andere deelnemers downloaden en gebruiken voor eigen doeleinden of verspreiden of versturen op het internet of op wat voor manier maar ook gebruiken. Ook mag een deelnemer uiteraard geen werk van anderen plaatsen, alleen werk van eigen hand is toegestaan. De Beheerder accepteert geen enkele aansprakelijkheid wanneer een Deelnemer werk plaatst van een collega of werk plaatst waartoe hij niet volledig gemachtigd is(de betreffende tuinbezitter in kwestie kan hier ook bezwaar tegen indienen bij www.Modeltuinen.nl).
art. 05 Wanneer een sitebezoeker de deelnemer een contactverzoek stuurt dan mag dit verzoek alleen gebruikt worden om tot een gepast(e) ontwerp/offerte richting de sitebezoeker te komen. Elk ander gebruik van de gegevens in een contactverzoek is niet toegestaan, zoals de verkregen gegevens delen met anderen of gegevens door spelen naar andere bedrijven die hier interesse voor hebben. De privacy van de sitebezoeker dient altijd gewaarborgt te worden door de Deelnemers. Wanneer dit wordt geschonden behoud de beheerder zich het recht voor om een Deelnemer op non-actief te zetten of te verwijderen. Voor deze contactverzoeken worden geen kosten in rekening gebracht.
art. 06 Deze site heeft ten doel om u als deelnemer bij te staan in het verkrijgen van nieuwe klanten, welke van uw diensten gebruik willen maken met betrekking tot Hovenierswerkzaamheden en/of Tuinarchitektuur. De Beheerder is nooit partij bij een eventuele overeenkomst die gesloten wordt naar aanleiding van gebruikmaking van deze website. Daarin neemt de Beheerder ook nooit een bemiddelende rol op zich en daarvoor worden dan ook geen kosten in rekening gebracht. De kosten bestaan alleen uit een maandelijks abonnement wat uw bedrijf zichtbaar maakt op www.Modeltuinen.nl. De deelnemer dient zelf contact te leggen met de sitebezoeker aan de hand van de ontvangen gegevens in een contactverzoek, om tot een afspraak en/of huisbezoek te komen voor het maken van een passend ontwerp en/of offerte/prijsopgave.
art. 07 De Deelnemer dient er zelf zorg voor te dragen dat het door hem opgegeven E-mail adres bereikbaar en werkend blijft. De Deelnemer verklaart zich akkoord dat alle communicatie van www.Modeltuinen.nl aan Deelnemer per E-mail wordt verstuurt en zal bij wijziging van inschrijvingsgegevens onverwijld de inschrijving zelf wijzigen en dit ook melden onder het paneel bij “contact met beheerder”. Let op: wijziging van faktuur gegevens, zoals b.v. adres, bankrekening nr., enz… dienen apart te worden verzonden per E-mail aan Beheerder. De Beheerder is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen van contactverzoeken of andersoortige informatie op het E-mail adres van deelnemer.
art. 08 Het is niet toegestaan om uw eigen website te vermelden op www.Modeltuinen.nl, ook mag u niet uw E-mail adres, Telefoonnummer of vestigingsadres vermelden op de door u, bij ons gehuurde siteruimte. Dit past niet binnen het bedrijfsbeleid van www.Modeltuinen.nl. Wel kunt u natuurlijk naar aanleiding van een ontvangen contactverzoek toekomstige klanten hierop wijzen.
art. 09 Wanneer u m.b.t. de site uw zaken niet op orde hebt en deze na een verzoek niet in orde brengt, dan is beheerder gemachtigt om uw wachtwoord te veranderen waardoor u niet meer uw account kunt benaderen. U krijgt hier vooraf bericht over via E-mail. Wanneer u dat specifieke punt dan op orde brengt wordt u vervolgens het nieuwe wachtwoord toegezonden. Het abonnement loopt gedurende deze periode gewoon door omdat uw tuinen zichtbaar blijven voor onze bezoekers. Wanneer u in gebreke blijft kan de beheerder uw account op non-actief zetten of beeindigen. Ook is de Beheerder gemachtigd, wanneer naar zijn oordeel de inhoud van uw account direct moet worden gewijzigd, dat zonder verdere mededelingen vooraf eigenhandig te doen.
art. 10 Duur van deelname is onbeperkt, u kan dit altijd opzeggen. De opzeggingsperiode loopt altijd via E-mail aan de beheerder. Uw siteruimte zal dan binnen enkele dagen tot enkele weken niet meer actief zijn. U kunt zichzelf direkt verwijderen uit het openbare deel door al uw tuinen te verwijderen. Het abonnement loopt per maand en zal alleen op volle maanden worden afgerekend. Hierbij dient u er rekening mee te houden dat uw opzeggings E-mail niet later dan 14 dagen voor het verstrijken van de huidige maand door ons moet zijn ontvangen. Wanneer de opzegging te laat binnen is zal uw abonnement nog een maand doorlopen.
art. 11 Wijze van betaling: dit zal geschieden d.m.v. een machtiging welke u zal worden toegestuurt per E-mail. U dient er rekening mee te houden dat u deze machtiging volledig ingevuld en getekend direkt per post aan ons terugstuurt, aangezien wanneer uw machtiging op het moment van fakturering niet bij ons binnen is uw account zal worden afgesloten. Deze fakturering en afschrijving van abonnement vindt altijd in de loop van de betreffende maand plaats en alleen wanneer het een volle maand betreft. Uiteraard dient u voor genoeg saldo te zorgen op de gemachtigde rekening aangezien wanneer de afschrijving mislukt en een 2e mislukte poging van incasso ook mislukt uw account zal worden afgesloten. De openstaande faktuur dient dan eerst te worden voldaan waarna uw account weer zal worden geactiveerd.
art. 12 Het abonnement wat wordt berekent aan Deelnemer is excl.btw. De verschuldigde vergoeding zal voor 100 % verschuldigt zijn aan Deelnemer en
gefaktureerd worden door www.Modeltuinen.nl
art. 13 De Beheerder houdt zich altijd het recht voor om zonder opgave van reden of overleg wanneer de beheerder dit nodig acht, uw account per direkt af te sluiten. De abonnementskosten lopen dan evengoed door tot het einde van de maand. Dit om misbruik of wangedrag op de site te voorkomen zodat de bezoeker niet geconfronteerd wordt met onacceptabele zaken, indien u op enige wijze handelt in strijd met deze deelname voorwaarden en/of enige bepaling van het Nederlands recht, zulks onverminderd het recht van Beheerder om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen, zal dit artikel ook worden toegepast.
Ook bij zeer slecht werk of slechte kwaliteit foto’s kan dit artikel worden toegepast. Echter in de laatste twee situaties zal er wel eerst gecommuniceerd worden naar de Deelnemer, waarna deze twee weken de tijd krijgt om de situatie te verbeteren.
art. 14 U vrijwaart de Beheerder en www.Modeltuinen.nl volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die op enige wijze kunnen voortvloeiende uit gebruik van de site, zulks onverminderd het recht van Beheerder om nadere rechtsmaatregelen tegen u te nemen.
art. 15 De Beheerder en www.Modeltuinen.nl, de informatie- en of diensten en leveranciers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen en/of fouten in de website www.Modeltuinen.nl en aanverwante diensten. Storingen, onderbrekingen en/of fouten in de website of de levering van gegevens kunnen in geen enkel geval aanleiding geven tot enige financiele tegemoetkoming/vergoeding.
art. 16 De rechten en verplichtingen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen nog gedeeltelijk noch geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder voorafgaande en schriftelijke/E-mail toestemming van de Beheerder.
art. 17 Natuurlijk doen wij er alles aan om onze website te beveiligen tegen virussen, Troyan horses en alle andere mogelijke schadelijke mogelijkheden op internet die uw computer kunnen beinvloeden of informatie van uw computer kunnen halen. Maar mocht dit toch via onze site gebeuren dan accepteren wij geen enkele aansprakelijkheid voor daaruit voortvloeiende kosten en/of vergoedingen van wat voor aard maar ook.
art. 18 Op deze Hoveniers deelname voorwaarden is het nederlands recht van toepassing.
art. 19 Indien 1 of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden bij een gerechtelijke uitspraak ongeldig of anderszins niet toepasselijk worden verklaard dan laat dit de toepasselijkheid van alle overige bepalingen onaangetast.
art. 20 De Beheerder behoudt altijd het recht om zonder verdere mededelingen om op elk willekeurig moment deze voorwaarden te wijzigen en/of nieuwe artikelen toe te voegen en/of artikelen te verwijderen. U kunt wanneer u het hier niet mee eens bent dan in zo’n geval ervoor kiezen om geen gebruik meer te maken van www.Modeltuinen.nl en u uitschrijven per E-mail zodat de nieuw(e) voorwaarden niet meer op u van toepassing zijn.
Deze Deelnemers voorwaarden zijn op 27 Januari 2012 aangepast.


verder met registratie